Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Projektowanie nowoczesnych reklam wizualnych
17 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem mieszkania albo domu?
20 października, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne włącza się do fundamentalnych dokumentów urzędowych, dzięki którym dokładnie zostaje wskazana czynność prawna. Tworzy się je wtedy, gdy obowiązkowo wymagają tego akty prawne bądź jeżeli dwie osoby objawiają taką wolę. Od rzeczonych dwóch elementów uzależniona jest sama forma konkretnego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w kilku przypadkach:

 • Jeżeli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać złoży oświadczenie woli na piśmie
 • W sytuacji umowy wiążącej do przekazania własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przesuwającej własność nieruchomości, którą zawiera się w zamyśle spełnienia istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy też umowy podpisywanej w zamiarze wydłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przesunięcia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego ofiarodawcą w czasie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy dotyczącej działu spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa poprzez następnego dziedzica ustawowego oraz rozwiązanie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy przekazania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W postaci dokumentu notarialnego mogą zostać spisane również testamenty – a mianowicie rozporządzania majątkiem przed śmiercią, wszak nie jest to obowiązkowo egzekwowane przez akty prawne – za wyjątkiem art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, jeśli Spadkodawcy praktycznie w ogóle nie są w stanie w poczytalny sposób przedstawić swojej woli albo podjąć decyzji oraz swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce też, gdy zachodzą poszlaki, by Następcy sporządzili testament danej zawartości albo zarządzili swoim kapitałem pod wpływem groźby. Oryginały wszystkich aktów notarialnych pozostają w u notariusza i tam muszą być chronione. Stronom i pozostałym upoważnionym osobom notariusz przekazuje wypisy, które posiadają taką samą moc prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być wiernym odwzorowaniem oryginału. Notariusz oznacza go pieczątką i odręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa niż jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Złączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być połączony pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Dowolna pobierana przez notariusza odpłatność jest określana poprzez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dlatego notariusz nie może egzekwować zawyżonej należności od Klientów, albowiem jest przedstawicielem publicznym i bezustannie musi pracować w interesie zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego zasadniczych czynności prawnych należy przygotowywanie aktów notarialnych, potwierdzeń spadkobrania, poświadczeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu bądź w ustalonym miejscu), wypisywanie protokołów (przykładowo. spółek), przekazywanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, przygotowywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów np. aktów notarialnych, tworzenie protestów weksli i czeków, wykonywanie wzorów aktów, świadectw i pozostałych dokumentów. Opłaty notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość obiektu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Innymi słowy, końcowa wielkość sumy, którą pobiera notariusz za dokonanie danej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł plus 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z ograniczeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, a w przypadku czynności wprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Kompletny cennik innych opłat notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków oraz darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod linkiem: Notariusze Toruń

Strona używa cookies
Ok