Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty stomatologiczne
28 października, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są dowodem dokonania czynności prawnej i z tego względu obejmują rozległy obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia konieczne jest wypełnienie paru wymogów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z oryginałami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i przygotowuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią formę i nie może zostać zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – zwykle, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Strona używa cookies
Ok