Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki
8 sierpnia, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Projektowanie ogrodów
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga uzyskania właściwych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. By sprostać zadaniom konieczne jest odpowiednie przygotowanie, ponieważ praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy ustala się gdy zleceniodawca nie wie, jak przebiega granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic jest możliwa gdy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Następnie odbywa się wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, wypracowany jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie ulega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych przygotowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych koniecznych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest potwierdzenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddaje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli podczas kontroli nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok