Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
8 sierpnia, 2019

Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie zaświadczyć w toku procesu sądowego, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki pokrywające utrzymanie. Obligatoryjne jest również udowodnienie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze sugerować się korzyścią dziecka. W tym przypadku bierze pod uwagę wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii prawnika jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, zwłaszcza gdy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego typu procesów warto zaangażować doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj dobrym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, lecz może również wystapić w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Najważniejsza jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie osobno. W zakresie porozumienia adwokat może dodać dopełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Gdy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz porównywalnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To oznacza, że dziecko posiada dwa miejsca pobytu i żyje naprzemiennie u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie mogą sporządzić zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje orzeczenie na bazie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych przypadkach można ubiegać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, gdy użyte uprzednio łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można wynająć adwokata i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim wypadku można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, chociaż łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok