Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – innowacyjny sposób na pozbycie się nadmiernego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie stron Toruń
2 września, 2020

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a do tego opracowujemy następujące wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient uzyskuje kompletny operat pomiarowy łącznie z wyliczeniami i wykresami na w oparciu o co może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie zdobytych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o założone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia faktycznej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Wykonujemy pomiary dotyczących montażu słupów i linii energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można ograniczyć niebezpieczeństwo przybliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości w celu oszacowania nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary pozwalające na dokładną kontrolę, wskazującą poprawność realizacji lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się wytrzymałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie z podaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, konieczne w procesie budowlanym w części projektowej, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola właściwego realizowania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je poprzez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w razie urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią precyzyjnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w szczegółowy sposób obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok